• 正在播放:西游记之大闹天宫_集结号-官网-上下分
 • 自定义第一行提示文字支持fa图标
 • 自定义这是第二行文字

西游记之大闹天宫_集结号-官网-上下分 HD中字

广告位
广告位01

猜你喜欢

影片评论

缥缈青霄云一握,西游太清群玉光中。钧天声里拂香风。紫皇低接手,西游稳步上层空。###piāo miǎo qīng xiāo yún yī wò ,tài qīng qún yù guāng zhōng 。jun1 tiān shēng lǐ fú xiāng fēng 。zǐ huáng dī jiē shǒu ,wěn bù shàng céng kōng 。

新秋近,大闹晋公别馆开筵。喜清时、大闹衔杯乐圣,未饶绿野堂边。绣屏深、丽人乍出,坐中雷雨起鹍弦。花暖间关,冰凝幽咽。宝钗摇动坠金钿。未弹了、昭君遗怨,四坐已凄然。西风里、香街驻马,嬉笑微传。###xīn qiū jìn ,jìn gōng bié guǎn kāi yàn 。xǐ qīng shí 、xián bēi lè shèng ,wèi ráo lǜ yě táng biān 。xiù píng shēn 、lì rén zhà chū ,zuò zhōng léi yǔ qǐ kūn xián 。huā nuǎn jiān guān ,bīng níng yōu yān 。bǎo chāi yáo dòng zhuì jīn diàn 。wèi dàn le 、zhāo jun1 yí yuàn ,sì zuò yǐ qī rán 。xī fēng lǐ 、xiāng jiē zhù mǎ ,xī xiào wēi chuán 。算从来 、天宫司空惯,天宫断肠初对云鬟。夜将阑 、井梧下叶,砌蛩收响悄林蝉。赖得多愁,浔阳司马,当时不在绮筵前 。竞叹赏、檀槽倚困,沈醉到觥船。芳春调 、红英翠萼,重变新妍。###suàn cóng lái 、sī kōng guàn ,duàn cháng chū duì yún huán 。yè jiāng lán 、jǐng wú xià yè ,qì qióng shōu xiǎng qiāo lín chán 。lài dé duō chóu ,xún yáng sī mǎ ,dāng shí bú zài qǐ yàn qián 。jìng tàn shǎng 、tán cáo yǐ kùn ,shěn zuì dào gōng chuán 。fāng chūn diào 、hóng yīng cuì è ,zhòng biàn xīn yán 。

西游记之大闹天宫_集结号-官网-上下分

西游百花含{莤咅}东风里。南园小雨朱扉启 。春色一年年。年年花共妍。###bǎi huā hán {yóu pǒu }dōng fēng lǐ 。nán yuán xiǎo yǔ zhū fēi qǐ 。chūn sè yī nián nián 。nián nián huā gòng yán 。大闹清谈招隐去 。莫认如宾处。华发好风光。林间此味长。###qīng tán zhāo yǐn qù 。mò rèn rú bīn chù 。huá fā hǎo fēng guāng 。lín jiān cǐ wèi zhǎng 。满湖高柳摇风 ,天宫坐看骤雨来湖面。跳珠溅玉,天宫圆荷翻倒,轻鸥惊散。堂上凉生,槛前暑退,罗裾凌乱。想东山谢守,纶巾羽扇,高歌下、青天半 。###mǎn hú gāo liǔ yáo fēng ,zuò kàn zhòu yǔ lái hú miàn 。tiào zhū jiàn yù ,yuán hé fān dǎo ,qīng ōu jīng sàn 。táng shàng liáng shēng ,kǎn qián shǔ tuì ,luó jū líng luàn 。xiǎng dōng shān xiè shǒu ,lún jīn yǔ shàn ,gāo gē xià 、qīng tiān bàn 。

西游记之大闹天宫_集结号-官网-上下分

应记狂吟司马 ,西游去年时、西游黄花高宴。竹枝苦怨,琵琶多泪 ,新年鬓换。常恐归时,眼中物是,日边人远。望隋河一带,伤心雾霭 ,遣离魂断 。###yīng jì kuáng yín sī mǎ ,qù nián shí 、huáng huā gāo yàn 。zhú zhī kǔ yuàn ,pí pá duō lèi ,xīn nián bìn huàn 。cháng kǒng guī shí ,yǎn zhōng wù shì ,rì biān rén yuǎn 。wàng suí hé yī dài ,shāng xīn wù ǎi ,qiǎn lí hún duàn 。马上匆匆听鹊喜,大闹朦胧月淡黄昏。碧罗双扇拥朝云。粉光先辨脸,大闹朱色怎分唇。###mǎ shàng cōng cōng tīng què xǐ ,méng lóng yuè dàn huáng hūn 。bì luó shuāng shàn yōng cháo yún 。fěn guāng xiān biàn liǎn ,zhū sè zěn fèn chún 。

西游记之大闹天宫_集结号-官网-上下分

暂别宝奁蛛网遍,天宫春风泪污榴裙。香笺小字寄行云。纤腰非学楚,天宫宽带为思君。###zàn bié bǎo lián zhū wǎng biàn ,chūn fēng lèi wū liú qún 。xiāng jiān xiǎo zì jì háng yún 。xiān yāo fēi xué chǔ ,kuān dài wéi sī jun1 。

西游跨鹤扬州一梦回。东风拂面上平台。阆苑花前狂覆酒。拍手 。东风骑凤却教来 。###kuà hè yáng zhōu yī mèng huí 。dōng fēng fú miàn shàng píng tái 。láng yuàn huā qián kuáng fù jiǔ 。pāi shǒu 。dōng fēng qí fèng què jiāo lái 。青杏已成双,大闹新尊荐樱笋。为谁一和销损。数著佳期又不稳 。春去也,大闹怎当他,清昼永。###qīng xìng yǐ chéng shuāng ,xīn zūn jiàn yīng sǔn 。wéi shuí yī hé xiāo sǔn 。shù zhe jiā qī yòu bú wěn 。chūn qù yě ,zěn dāng tā ,qīng zhòu yǒng 。

画帘深 ,天宫妆阁小。曲径明花草。风声约雨,天宫暝色啼鸦暮天杳。染眉山对碧,匀脸霞相照。渐更衣对客,微坐自轻笑 。###huà lián shēn ,zhuāng gé xiǎo 。qǔ jìng míng huā cǎo 。fēng shēng yuē yǔ ,míng sè tí yā mù tiān yǎo 。rǎn méi shān duì bì ,yún liǎn xiá xiàng zhào 。jiàn gèng yī duì kè ,wēi zuò zì qīng xiào 。醉红明,西游金叶倒。恣看还新好。莹汪粉泪,西游滴烁波光射庭沼。犀心通密语,珠唱翻新调。佳期、定期、定约秋了。###zuì hóng míng ,jīn yè dǎo 。zì kàn hái xīn hǎo 。yíng wāng fěn lèi ,dī shuò bō guāng shè tíng zhǎo 。xī xīn tōng mì yǔ ,zhū chàng fān xīn diào 。jiā qī 、dìng qī 、dìng yuē qiū le 。

雨过春山翠欲浮。影落寒溪碧玉流。片帆乘兴挂东风,大闹夹岸花香拥去舟。###yǔ guò chūn shān cuì yù fú 。yǐng luò hán xī bì yù liú 。piàn fān chéng xìng guà dōng fēng ,大闹jiá àn huā xiāng yōng qù zhōu 。尊酒时追李郭游。醉卧烟波万事休。梦回风定斗杓寒,天宫渔笛一声天地秋。###zūn jiǔ shí zhuī lǐ guō yóu 。zuì wò yān bō wàn shì xiū 。mèng huí fēng dìng dòu sháo hán ,天宫yú dí yī shēng tiān dì qiū 。

Copyright © 2020 Powered by 瓯柑电影网   sitemap